U wordt verzocht de hierna volgende Privacy statement van Verlospunt zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Gegevens onderneming
De website www.verlospunt.nl, hierna te noemen Verlospunt, is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Groningen onder het nummer 62234005. De website van Verlospunt is een online platform waar opdrachtgevers en verloskundigen bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Verlospunt gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Verlospunt houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Persoonlijke gegevens en derden
Verlospunt wijst u er op dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Verlospunt niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Verlospunt raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt. 
Alleen bij een match zal Verlospunt de gegevens van de verloskundige doorsturen naar de opdrachtgever.

Gebruikersgegevens
In het kader van de dienstverlening legt Verlospunt gebruikersgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Verlospunt gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Verlospunt zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Verlospunt gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en diensten van Verlospunt en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven (waar zij mee samenwerken). Deze voorwaarden accepteert u bij het aanmelden bij Verlospunt.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookie genaamd “j” is noodzakelijk voor het gebruik van de website (navigeren, inloggen, registreren, updaten). Analytische cookies genaamd “_dc, _ga” zorgen voor Google Analytics. OPT-out https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Op Verlospunt staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere websites
Als u een externe link volgt waarmee u de website van Verlospunt verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Verlospunt geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Verlospunt aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Verlospunt er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Verlospunt die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De Algemene voorwaarden en Privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring die voor de website van Verlospunt gelden. Verlospunt raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft, verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens
Verlospunt respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Verlospunt. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Verlospunt, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Verlospunt spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Verlospunt is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Verlospunt.

Algemene Voorwaarden
Verlospunt hanteert Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn verplicht om te accepteren voordat u zich kunt registreren bij Verlospunt. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten met Verlospunt alsmede het gebruik van de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Verlospunt, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres. Verlospunt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom regelmatig aan de website te bekijken voor eventuele updates.

Laatst gewijzigd: 30 april 2016