Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.verlospunt.nl (hierna: de “Website”).
Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Verlospunt besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Verlospunt garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik.

Verlospunt is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Verlospunt niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Verlospunt garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.
Verlospunt is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Verlospunt of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via de Website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verlospunt, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Verlospunt geen zeggenschap. Verlospunt accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de Website, kunt u met Verlospunt contact opnemen.

Laatst gewijzigd: 30 april 2016.