Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van Verlospunt. Ten aanzien van de dienstverlening van Verlospunt gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Verlospunt aanvaarden de obstetrische Opdrachtgevers en Verloskundigen aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Bij akkoord gaan met deze voorwaarden wordt er in aanmerking genomen dat:Artikel 1 – Definities

In het kader van de dienstverlening door Verlospunt hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • “Account”: de identificatie van de Opdrachtgever of Verloskundige door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord die toegang verleent tot de diensten en de Database van Verlospunt of een gedeelte daarvan.
 • “Database”: een online gegevensbank van Verloskundigen die bereikbaar is via de website.
 • “Gebruiker”: een Opdrachtgever (inclusief de medewerkers van de Opdrachtgever) of Verloskundige met een Account, die gebruik wil maken van de diensten van Verlospunt.
 • “Koppeling”: op het moment dat de Opdrachtgever contact zoekt met een Verloskundige, die gereageerd heeft op de oproep, ontstaat een koppeling. 
 • “Opdrachtgever”: een bedrijf of persoon die een obstetrische oproep voor vacature of dienst uitzet bij Verlospunt, waarvoor een Verloskundige nodig is.
 • “Overeenkomst”:  bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden wordt er een samenwerking aangegaan tussen Verlospunt en de Opdrachtgever c.q. Verloskundige.
 • “Profiel”: overzicht met alle basisgegevens van de Verloskundige en Opdrachtgever die wordt opgeslagen bij Verlospunt en wordt gebruikt voor het samenbrengen van Opdrachtgever en Verloskundige. De gegevens van het profiel van de Verloskundige zullen voor de Opdrachtgever inzichtelijk zijn.
 • “Screening”: de door Verlospunt uit te voeren kwaliteitscontrole op Verloskundigen die in de Database worden opgenomen, zoals nader uiteengezet in artikel 3.4
 • “Site”: de website www.Verlospunt.nl.
 • “Verloskundige”: een Verloskundige die als ZZP-er op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden via Verlospunt en zich daarvoor online registreert bij Verlospunt.
 • “Verloskundig Samenwerkingsverband”: oftewel VSV, is een lokale vorm van overleg, veelal gecentreerd rondom ziekenhuizen. De basis voor de samenwerking tussen de verloskundigen in de eerstelijn en de zorgverleners in de tweede lijn is een goed lopend VSV.
 • “Verlospunt”: Vennootschap onder Firma Verlospunt BV gevestigd te Middelstum, KVK nummer: 62234005 en BTW nummer: 854718941


Artikel 2 – Aanmelden Site, totstandkoming overeenkomst en gebruik Site

2.1 Verlospunt is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Site Verloskundigen en Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdrachtgever en Verloskundige die zich online aanmeldt voor de Database en/of diensten van Verlospunt.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van, of toegang heeft tot, de Site en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Wanneer deze voorwaarden geaccepteerd zijn bij de aanmelding op de Site, zijn deze van toepassing voor onbepaalde tijd. Indien Verlospunt de Algemene voorwaarden aanpast, zal de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld worden. De Gebruiker dient deze dan opnieuw te accepteren. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand door digitale inschrijving via de Site door (een medewerker verbonden aan) Opdrachtgever of Verloskundige en de digitale bevestiging daarvan door Verlospunt. Voor de Verloskundigen is de Overeenkomst definitief wanneer hij of zij door Verlospunt positief beoordeeld is bij de Screening door Verlospunt.

2.4 Iedere Gebruiker maakt een Account aan via de Site van Verlospunt. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email om het Account te activeren. Om vervolgens het Profiel goed te keuren wordt er gekeken of een Verloskundige voldoet aan de voorwaarden voorafgaand aan de Screening. Het is uiteindelijk aan Verlospunt om een Profiel wel of niet goed te keuren.

2.6 Verlospunt heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem of haar ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Verlospunt te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat er voor in dat alle door hem of haar ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Verlospunt, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en verzekeringspolissen.

2.8 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord en uit hoofde van zijn of haar registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Verlospunt onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van de registratiegegevens en wachtwoord.

2.9 Gebruiker garandeert dat hij of zij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Site en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Site. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

 • het plaatsen of versturen naar de Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
 • het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
 • enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Site en/of Database;

In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Verlospunt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Site en/of Database op te schorten dan wel het profiel van een Opdrachtgever of Verloskundige te verwijderen.

2.10 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op de Site.

2.11 Indien Opdrachtgever behoort tot een Verloskundig Samenwerkingsverband, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Verlospunt dienen zij een separate overeenkomst met Verlospunt aan te gaan.

2.12 De Overeenkomst met een Gebruiker gaat in op de datum van het akkoord geven van deze algemene voorwaarden. Na opzegging (per email) zal het account van de Gebruiker worden verwijderd. 

2.13 Bij het accepteren van deze voorwaarden gaat de Gebruiker akkoord dat Verlospunt gebruik zal maken van de door de Gebruiker doorgegeven contact mogelijkheden voor nieuwsbrieven en informatie op digitale of niet digitale wijze.

2.14 De Gebruiker zal geen gebruik maken van de in de Database opgenomen gegevens anders dan in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Verloskundige voor de uitvoering van verloskundige werkzaamheden. Elk overig gebruik van de gegevens uit de Database voor een ander doel, en elke bewerking, zoals opslaan, verveelvoudigen, openbaar maken of gebruiken voor mailings en andere toepassingen, is uitdrukkelijk verboden.

2.15 Verlospunt is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van in de Database opgenomen gegevens.

Artikel 3 – Contractpartijen

3.1 Verlospunt onderscheidt 3 contract partijen: de Opdrachtgever, de Verloskundige en Verlospunt.

3.2 Een contractpartij kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Verlospunt niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Verlospunt.

3.3 Rol van Verlospunt

3.3.1 Verlospunt is geen payrollorganisatie, mediator, uitzendbureau of detacheerder of iets van deze aard.

3.3.2 Verlospunt faciliteert een Site met een Database waardoor Opdrachtgevers rechtstreeks in contact kunnen komen met de best beschikbare Verloskundigen.

3.3.3 De Verloskundige wordt middels een kort telefoongesprek toegelaten tot Verlospunt. Het profiel wordt door de Verloskundige zo goed als mogelijk up-to-date gehouden.

3.3.4 Verlospunt ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor de Site en de Database. Opdrachtgevers en Verloskundigen kunnen hierbij adviseren en invloed uitoefenen op de prioriteiten. Feedback kunnen de Gebruikers via de aangegeven route aan Verlospunt kenbaar maken.

3.3.5 Verlospunt gaat actief op zoek naar nieuwe Opdrachtgevers en nieuwe Verloskundigen. Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Verlospunt om meer naamsbekendheid te genereren en indirect ook om meer Opdrachtgevers en Verloskundigen aan te trekken. Opdrachtgevers gaan ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd kan worden.

3.4 Relatie tussen Opdrachtgever, Verloskundige en Verlospunt

3.4.1 De Screening die van toepassing is op de Opdrachtgever en de Verloskundige zijn vastgelegd in gestandaardiseerde formaliteiten en zullen toegepast worden op elke Gebruiker.

3.4.2 De Screening van Opdrachtgever bevat ten minste het volgende onderdeel:

 • controle KVK inschrijving.

3.4.3 De Screening van de Verloskundige bevat ten minste de volgende onderdelen:

 • controle KVK inschrijving;
 • controle BIG inschrijving;
 • een kort telefoon gesprek met de Verloskundige;
 • optioneel kunnen o.a. diploma’s en certificaten gecontroleerd worden.

3.4.3 Verlospunt zorgt voor een vlotte en volledige screening van iedere Verloskundige. Binnen een week na registratie zal met de Verloskundige telefonisch contact opgenomen worden en zal de Verloskundige op de hoogte gebracht worden van de uitslag van de screening.
3.4.4 Verlospunt verleent zich het recht om op willekeurige momenten, zonder vooraankondiging, de gegevens die de Gebruikers hebben doorgegeven te controleren.

3.5 Relatie Verloskundige en Verlospunt

3.5.1 De Verloskundige is ingeschreven als zelfstandige ondernemer (KvK) en als zodanig ingeschreven in het op grond van de Wet BIG ingestelde register en oefent zijn of haar werkzaamheden uit voor eigen rekening en risico. De Verloskundige verzekerd zichzelf voor beroepsaansprakelijkheid.

3.5.2 Iedere Verloskundige maakt zelf een Profiel aan door zich aan te melden bij Verlospunt. Verlospunt bepaalt vervolgens door middel van de Screening welke Verloskundigen wel en welke niet worden toegelaten.

3.5.3 De Verloskundige gaat ermee akkoord dat Verlospunt volledig toegang krijgt tot alle informatie in het Account en het Profiel van de Verloskundige.

3.5.4 Verlospunt verleent het recht om de Opdrachtgevers waar de Verloskundige voor gewerkt heeft, via Verlospunt, feedback te vragen betreffende het uitvoeren van de verloskundige werkzaamheden.

3.5.5 Een Verloskundige kan vrijblijvend reageren op de door Verlospunt gestuurde notificaties voor beschikbare oproepen voor vacatures en/of diensten waar de Verloskundige voor in aanmerking komt.

3.5.6 Het CV van de Verloskundige wordt door de Verloskundige zelf geüpload op zijn of haar Account. De Verloskundige is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het up-to-date houden van het CV en het persoonlijke Profiel.

3.5.7 Indien de Verloskundige wordt afgewezen na de Screening valt over dit oordeel niet te twisten.

3.6 Relatie Opdrachtgever en Verlospunt

3.6.1 Verlospunt stelt aan de Opdrachtgever de interactieve Database beschikbaar, wanneer de Opdrachtgever een oproep voor vacature of dienst online zet.

3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data uit Verlospunt kopiëren en/of opslaan zonder de goedkeuring vooraf van de desbetreffende Verloskundige.

3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Verloskundigen direct benaderen om zich aan te melden bij een andere database en/of overige activiteiten die niet direct te maken hebben met een mogelijke plaatsing voor een vacature en/of dienst die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

Verlospunt heeft geen probleem met een langdurige samenwerking die voortvloeit uit een koppeling die is ontstaan tussen een Opdrachtgever en Verloskundige door Verlospunt.

3.6.4 Iedere vorm van communicatie vanuit Opdrachtgever met een Verloskundige is uniek en persoonlijk.

3.6.5 Nadat de Opdrachtgever een Verloskundige heeft geselecteerd zullen de contactgegevens onderling uitgewisseld worden.

3.7 Relatie Opdrachtgever en Verloskundige

3.7.1 Alle formaliteiten betreffende de vacature of dienst zullen onderling tussen de Opdrachtgever en de Verloskundige worden besproken nadat de contactgegevens zijn uitgewisseld.

3.7.2 De oproep voor vacature of dienst wordt door de Verloskundige uitgevoerd met inachtneming van de vigerende verloskundigenindicatielijst van het Verloskundig Vademecum, zoals dat door de betrokken beroepsorganisaties is vastgesteld. De Verloskundige neemt bij zijn of haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op zijn of haar rustende verantwoordelijkheid en bekwaamheid, voortvloeiende uit de voor Verloskundigen geldende professionele standaard zoals bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en het beroepsprofiel volgens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. De Verloskundige verplicht zich ertoe zorg te dragen en dat hij of zij blijft beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de verloskunde noodzakelijk is, onder andere door het geregeld volgen van na- en bijscholing.

Artikel 4 – Gebruik van de Database

4.1 De Database is slechts (deels) toegankelijk voor Opdrachtgevers en Verloskundigen die in het bezit zijn van een Account en daarnaast voor Verlospunt.

4.2 Opdrachtgevers die akkoord gaan met de algemene voorwaarden hebben toegang tot een gedeelte van de Database, waar een oproep geplaatst kan worden.

De profielen van de Verloskundigen die op de desbetreffende oproep reageren zullen inzichtelijk zijn voor de Opdrachtgevers, zodat zij een keuze kunnen maken. Verlospunt heeft toegang tot de gehele Database.

4.3 Gebruikers gebruiken hun persoonlijke Account om in te loggen. Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar.  In het Account zijn de gegevens terug te vinden die niet openbaar zijn voor de Opdrachtgever. Deze gegevens worden gebruikt bij de Screening van Verlospunt.

4.4 Bij de inschrijving van elke Gebruiker verleent Verlospunt het recht om de Gebruiker te screenen. Zie artikel 3.4.

4.5 Iedere Gebruiker zal bij het gebruik van de Database de van toepassing zijnde privacy regelgeving naleven en gegevens ontleend aan de Database alleen opslaan en verwerken in overeenstemming met deze regelgeving.

4.6 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Verlospunt er niet voor in staan dat elke Verloskundige degene is, die hij of zij voorgeeft te zijn.

Artikel 5 – Opdrachtgever en database Verlospunt

5.1 Opdrachtgevers met een account kunnen een oproep plaatsen op Verlospunt, gebruikmakend van specifieke filters. Deze oproep kan gaan om een vacature (voor een bepaalde of onbepaalde tijd) of een (ad hoc) dienst. De Opdrachtgever kan na de reacties van de Verloskundigen de beste Verloskundige(n) kiezen, om contact mee op te nemen.

5.2 Opdrachtgevers communiceren rechtstreeks met de desbetreffende Verloskundige. Iedere communicatie met een Verloskundige start altijd na het uitgeven van de contactgegevens van de Verloskundige via Verlospunt aan de Opdrachtgever.

5.3 Het uurtarief is afhankelijk van de CAO van de Opdrachtgever of van het aantal zorgeenheden van de Verloskundige praktijk. De reis- en verblijfskosten zullen onderling door Opdrachtgever en Verloskundige geregeld worden. De Verloskundige stuurt de Opdrachtgever zelf een factuur voor zijn of haar diensten. Wanneer een Verloskundige via Verlospunt een vacature vervuld, zal de betaling contractueel plaatsvinden.

5.4 Mochten er vragen zijn die te maken hebben met de Site of de Database dan brengt de Gebruiker, Verlospunt daarvan op de hoogte.

5.5 Verlospunt verdient niet aan de onderlinge koppeling tussen de Opdrachtgever en Verloskundige.

5.6 Indien de Opdrachtgever een Verloskundige met wie hij of zij via Verlospunt bekend is geworden in dienst wil nemen, dan kan dit kosteloos.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Verlospunt kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Verlospunt, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.2 Verlospunt stelt slechts de dienst van het in stand houden van de Database ter beschikking aan Opdrachtgevers en Verloskundigen, alsmede de mogelijkheid dat de Verloskundige door de Opdrachtgever wordt geselecteerd voor het uitvoeren van verloskundige werkzaamheden. Tussen Verlospunt en elke Gebruiker bestaat geen arbeidsovereenkomst, noch is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door middel van detachering, noch uitzending.

6.3 Verlospunt aanvaardt jegens elke Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door de Verloskundigen in de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden. Evenmin is Verlospunt aansprakelijk voor eventuele loonheffing of premieplicht die bij de Opdrachtgever ontstaat als gevolg van het aangaan van enige overeenkomst tussen de Gebruikers. De Verloskundige beschikt steeds over een geldige Var-WUO en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en vrijwaart Verlospunt, alsmede de Opdrachtgever ten behoeve van wie Verlospunt zulk hierbij bedingt, van alle aanspraken van het UWV en/of de Belastingdienst betreffende eventuele premievordering en Loonheffing in het kader van de sociale verzekeringswetten en de toepasselijke belastingwetten, indien UWV en/of Belastingdienst enige verzekeringsplicht van de Verloskundige aanwezig acht.

6.4 Verlospunt zal zich maximaal inspannen om de Site en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook de Site en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Verlospunt binnen één werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Site en/of de Database. Is het probleem niet binnen één werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de Site (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem. Mocht de Site en/of de Database meer dan tien gehele werkdagen in een maand niet bereikbaar zijn dan volgt voor Opdrachtgevers een eenmalige korting van 10% op het licentie tarief van het volgende loopjaar. Verlospunt zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van de Site en/of de Database. Verlospunt zal niet gehouden zijn tot voornoemde korting indien de oorzaak van de ontoegankelijkheid van de Site en/of de Database is gelegen in de sfeer van overmacht, waaronder in deze context in ieder geval moet worden verstaan ontwrichting van digitale netwerken in Nederland en technische problemen bij toeleveranciers van Verlospunt.

6.5 Verlospunt geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Site en/of de Database.

6.6 Verlospunt kan niet garanderen dat Opdrachtgever één of meer Verloskundigen in de Database aantreft die geschikt of beschikbaar is c.q. zijn voor Opdrachtgever.

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Verloskundige verrichte werkzaamheden en/of zijn of haar aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij de Verloskundige of bij de Opdrachtgever, indien anders overeengekomen is.

6.8 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contract partij is.

Artikel 7 – Financiële afhandeling

Voor Verloskundigen is Verlospunt op dit moment gratis, mogelijk wordt dit in de toekomst aangepast. De Verloskundige wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
Op dat moment kan de Verloskundige zelf beslissen of zij een abonnement afsluit of niet. Zo kan de Verloskundige de komende tijd zelf ervaren of Verlospunt aansluit bij de verwachtingen.

Opdrachtgevers betalen een vergoeding voor het plaatsen van een vacature. Een dienst plaatsen op Verlospunt is op dit moment gratis.

7.1 De Opdrachtgevers betalen voor het plaatsen van een vacature per iDEAL of per factuur. De kosten hiervoor zijn als volgt. Voor de aankoop van 1 vacature, betaalt de opdrachtgever 99,95 (excl. BTW), voor 5 vacatures: 449,95 (excl. BTW) en voor 10 vacatures: 899,95 (excl. BTW).

7.2 De aangekochte vacatures die de opdrachtgever aankoopt via Verlospunt zijn onbeperkt geldig.

7.3 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor de Gebruikers worden bijgesteld. De maximale verhoging is 10% per jaar.

7.4 Verlospunt is niet aansprakelijk voor de financiële afhandeling van de dienst van de Verloskundige. De Verloskundige werkt als ZZP-er en zal de diensten voor de Opdrachtgever zelf factureren.

7.5 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever  aan Verlospunt alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.6 Indien Verlospunt in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7.7 Mocht de Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Verlospunt het recht de toegang tot de Database (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Verlospunt per direct de samenwerking stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde gelden.

7.8 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient de Opdrachtgever terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, Verlospunt hiervan op de hoogte te stellen. Verlospunt zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst

8.1 De aangekochte vacatures die de opdrachtgever aankoopt via Verlospunt zijn onbeperkt geldig.


Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Elke Gebruiker en Verlospunt is, gedurende de looptijd van deze algemene voorwaarden als ook na beëindiging/het einde daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

9.2 De Opdrachtgever en Verloskundige mogen de Database niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke oproep.

9.3 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Verlospunt sprake is van schending van de verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudt Verlospunt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 Verlospunt bezit het intellectuele eigendom van de Site en alle software die hierbij betrokken is.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Verlospunt noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Verlospunt voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

Artikel 11 – Overig

11.1 Verlospunt gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Verlospunt deze middelen gebruikt om mogelijk misbruik op te sporen.

11.2 Opdrachtgever staat er voor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Verloskundige worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met samenwerking.

11.3 Verlospunt streeft naar een continue optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Verlospunt zich het recht voor om het gebruik van de Site en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/ of nieuwe functionaliteiten.

11.4 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit. Dat geldt bij de keuze voor Opdrachtgevers en Verloskundigen.

Artikel 12 – Geschillenbeslechting

12.1 Op elke overeenkomst tussen Verlospunt en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Deze voorwaarden zijn door Verlospunt opgesteld en goedgekeurd op 3 mei 2016.