Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van Verlospunt. Ten aanzien van de dienstverlening van Verlospunt gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Verlospunt aanvaarden de obstetrische Opdrachtgevers en Professionals aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Bij akkoord gaan met deze voorwaarden wordt er in aanmerking genomen dat:Artikel 1 – Definities

In het kader van de dienstverlening door Verlospunt hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • “Account”: de identificatie van de Opdrachtgever of Professionals door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord die toegang verleent tot de diensten en de Database van Verlospunt of een gedeelte daarvan.
 • “Database”: een online gegevensbank van Professionals die bereikbaar is via de website.
 • “Gebruiker”: een Opdrachtgever (inclusief de medewerkers van de Opdrachtgever) of Professionals, die gebruik wil maken van de diensten van Verlospunt.
 • “Professionals”: een Verloskundige of Obstetrieverpleegkundige die op zoek is naar (tijdelijke) werkzaamheden via Verlospunt en zich daarvoor inschrijft bij Verlospunt.
 • “Opdrachtgever”: een bedrijf of persoon die een obstetrische oproep voor vacature of dienst uitzet bij Verlospunt, waarvoor een Professional nodig is.
 • “Overeenkomst”:  bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden wordt er een samenwerking aangegaan tussen Verlospunt en de Opdrachtgever c.q. Professional.
 • “Screening”: de door Verlospunt uit te voeren kwaliteitscontrole op Professionals die in de Database worden opgenomen, zoals nader uiteengezet in artikel 3.4
 • “Site”: de website www.Verlospunt.nl.
 • “Verloskundig Samenwerkingsverband”: oftewel VSV, is een lokale vorm van overleg, veelal gecentreerd rondom ziekenhuizen. De basis voor de samenwerking tussen de verloskundigen in de eerste lijn en de zorgverleners in de tweede lijn is een goed lopend VSV.
 • “Verlospunt”: Eenmanszaak Verlospunt gevestigd te Groningen, KVK nummer: 67328989 en BTW nummer: NL 108343972 B01


Artikel 2 – Aanmelden Site, totstandkoming overeenkomst en gebruik Site

2.1 Verlospunt is een dienstverlenend bedrijf dat via haar website Professionals en Opdrachtgevers aan elkaar verbindt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdrachtgever en Professional die zich online aanmeldt voor de Database en/of diensten van Verlospunt.

2.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van, of toegang heeft tot, de Site en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Wanneer deze voorwaarden geaccepteerd zijn bij de aanmelding op de Site, zijn deze van toepassing voor onbepaalde tijd. Indien Verlospunt de Algemene voorwaarden aanpast, zal de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld worden. De Gebruiker dient deze dan opnieuw te accepteren. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand door digitale inschrijving via de Site door (een medewerker verbonden aan) Opdrachtgever of Professional en de digitale bevestiging daarvan door Verlospunt. Voor de Professional is de Overeenkomst definitief wanneer hij of zij door Verlospunt positief beoordeeld is bij de Screening door Verlospunt.

2.4 Iedere Gebruiker schrijft zich in via de Site van Verlospunt.

2.5 Na aanmelding ontvangt de Gebruiker een email of whats app bericht voor het maken van een telefonische afspraak of om het verkrijgen van aanvullende gegevens. Om vervolgens de inschrijving goed te keuren wordt er gekeken of een Professional voldoet aan de voorwaarden (BIG, diploma’s, ID). Het is uiteindelijk aan Verlospunt om een Professional wel of niet goed te keuren.

2.6 Verlospunt heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek te weigeren.

2.7 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem of haar ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Verlospunt te melden. De Gebruiker staat er voor in dat alle door hem of haar ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Verlospunt, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, diploma’s en indien nodig uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en verzekeringspolissen.

2.8 Gebruiker garandeert dat hij of zij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Site en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Site. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

 • het plaatsen of versturen naar de Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
 • het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
 • enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Site en/of Database;

In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Verlospunt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Site en/of Database op te schorten dan wel het profiel van een Opdrachtgever of Professional te verwijderen.

2.9 Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op de Site.

2.10 Indien Opdrachtgever behoort tot een Verloskundig Samenwerkingsverband, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Opdrachtgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Opdrachtgever voor de diensten van Verlospunt dienen zij een separate overeenkomst met Verlospunt aan te gaan.

2.11 De Overeenkomst met een Gebruiker gaat in op de datum van het akkoord geven van deze algemene voorwaarden. Na opzegging (per email) zal het profiel van de Gebruiker worden verwijderd. 

2.12 Bij het accepteren van deze voorwaarden gaat de Gebruiker akkoord dat Verlospunt gebruik zal maken van de door de Gebruiker doorgegeven contact mogelijkheden voor nieuwsbrieven en informatie op digitale of niet digitale wijze.

2.13 De Gebruiker zal geen gebruik maken van de in de Database opgenomen gegevens anders dan in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Professional voor de uitvoering van verloskundige werkzaamheden. Elk overig gebruik van de gegevens uit de Database voor een ander doel, en elke bewerking, zoals opslaan, verveelvoudigen, openbaar maken of gebruiken voor mailings en andere toepassingen, is uitdrukkelijk verboden.

2.14 Verlospunt is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van in de Database opgenomen gegevens.

Artikel 3 – Contractpartijen

3.1 Verlospunt onderscheidt 3 contract partijen: de Opdrachtgever, de Professional en Verlospunt.

3.2 Een contractpartij kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen onder een overeenkomst met Verlospunt niet overdragen aan een derde zonder de schriftelijke instemming hiermee van Verlospunt.

3.3 Rol van Verlospunt

3.3.1 Verlospunt werkt op basis van arbeidsbemiddeling en werkt daarmee samen met Haan Personeelsdiensten BV, een uitzendbureau.

3.3.2 Verlospunt faciliteert een Site met een Database waardoor Opdrachtgevers gematcht kunnen worden aan de best beschikbare Professional.

3.3.3 De Professional wordt middels een kort telefoongesprek toegelaten tot Verlospunt.

3.3.4 Verlospunt ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor de Site en de Database. Opdrachtgevers en Professionals kunnen hierbij adviseren en invloed uitoefenen op de prioriteiten. Feedback kunnen de Gebruikers via de aangegeven route aan Verlospunt kenbaar maken.

3.3.5 Verlospunt gaat actief op zoek naar nieuwe Opdrachtgevers en nieuwe Professionals. Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Verlospunt om meer naamsbekendheid te genereren en indirect ook om meer Opdrachtgevers en Professionals aan te trekken. Opdrachtgevers gaan ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd kan worden.

3.4 Relatie tussen Opdrachtgever, Professional en Verlospunt

3.4.1 De Screening die van toepassing is op de Opdrachtgever en de Professional is vastgelegd in gestandaardiseerde formaliteiten en zullen toegepast worden op elke Gebruiker.

3.4.2 De Screening van Opdrachtgever bevat ten minste het volgende onderdeel:

 • controle KVK inschrijving.

3.4.3 De Screening van de Professional bevat ten minste de volgende onderdelen:

 • controle BIG inschrijving;
 • een kort telefoon gesprek met de Professional;
 • diploma’s en certificaten gecontroleerd worden;
 • controle KVK inschrijving, indien van toepassing.

3.4.3 Verlospunt zorgt voor een vlotte en volledige screening van iedere Professional. Het streven is om binnen een week na registratie met de Professional telefonisch contact op te nemen en zal de Professional op de hoogte gebracht worden van de uitslag van de screening.

3.4.4 Verlospunt verleent zich het recht om op willekeurige momenten, zonder vooraankondiging, de gegevens die de Gebruikers hebben doorgegeven te controleren.

3.5 Relatie Verloskundige en Verlospunt

3.5.1 De Professional is ingeschreven in het op grond van de Wet BIG ingestelde register en oefent zijn of haar werkzaamheden uit voor eigen rekening en risico.

3.5.2 De Professional gaat ermee akkoord dat Verlospunt volledig toegang krijgt tot alle informatie verkregen bij de inschrijving.

3.5.3 Verlospunt verleent het recht om de Opdrachtgevers waar de Professional voor gewerkt heeft, via Verlospunt, feedback te vragen betreffende het uitvoeren van de werkzaamheden.

3.5.4 Het CV van de Professional wordt door de Verloskundige zelf geüpload tijdens de inschrijving. De Professional is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het up-to-date houden van het CV, wijzigingen dienen te worden doorgegeven aan Verlospunt.

3.5.5 Indien de Professional wordt afgewezen na de Screening valt over dit oordeel niet te twisten.

3.6 Relatie Opdrachtgever en Verlospunt

3.6.1 Verlospunt stelt aan de Opdrachtgever de gegevens van een geschikte Professional beschikbaar, wanneer de Opdrachtgever een aanvraag voor het vinden van een Professional heeft gedaan bij Verlospunt.

3.6.2 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze data van Professionals kopiëren en/of opslaan zonder de goedkeuring vooraf van de desbetreffende Verloskundige.

3.6.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze Professionals direct benaderen om zich aan te melden bij een andere database en/of overige activiteiten die niet direct te maken hebben met een mogelijke plaatsing voor een vacature en/of dienst die op dat moment bij Opdrachtgever vacant is.

Een Professional kan door de Opdrachtgever worden overgenomen. Hiervoor zal een overname fee worden vastgesteld.

3.7 Relatie Opdrachtgever en Professional

3.7.1 Alle formaliteiten betreffende de vacature of dienst zullen onderling tussen de Opdrachtgever en de Professional worden besproken nadat de contactgegevens zijn uitgewisseld.

3.7.2 De oproep voor vacature of dienst wordt door de Verloskunde uitgevoerd met inachtneming van de vigerende verloskundigenindicatielijst van het Verloskundig Vademecum, zoals dat door de betrokken beroepsorganisaties is vastgesteld. De Verloskundige neemt bij zijn of haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op zijn of haar rustende verantwoordelijkheid en bekwaamheid, voortvloeiende uit de voor Verloskundigen geldende professionele standaard zoals bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en het beroepsprofiel volgens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. De Verloskundige verplicht zich ertoe zorg te dragen en dat hij of zij blijft beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de verloskunde noodzakelijk is, onder andere door het geregeld volgen van na- en bijscholing.

Artikel 4 – Gebruik van de Database

4.1 Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Verlospunt er niet voor in staan dat elke Verloskundige degene is, die hij of zij voorgeeft te zijn.

Artikel 5 – Opdrachtgever en Verlospunt

5.1 Opdrachtgevers kunnen via de Site een inschrijfformulier invullen om aan te geven wat voor Professional zij zoeken. Deze oproep kan gaan om een vacature (voor een bepaalde of onbepaalde tijd) of een (ad hoc) dienst.

5.2 Verlospunt gaat op zoek naar de best beschikbare Professional voor de opdracht. Verlospunt zal de beschikbare Professionals voorstellen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan hieruit een keuze maken of meerdere Professionals voor een kennismaking uitnodigen.

5.3 Bij het aanbieden van een Professional geeft Verlospunt aan wat het verkooptarief is voor deze Professional. Dit tarief is excl. ORT, BTW en volledige reiskosten a € 0,21 per km.
Facturatie verloopt via Haan Personeelsdiensten BV, het uitzendbureau waar Verlospunt mee samenwerkt.

5.4 Mochten er vragen zijn die te maken hebben met de Site of de Database dan brengt de Gebruiker, Verlospunt daarvan op de hoogte.

5.5 Indien de Opdrachtgever een Professional met wie hij of zij via Verlospunt heeft samengewerkt in dienst wil nemen, dan kan dat tegen een vast te stellen overname fee.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en garanties

6.1 Verlospunt kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van Verlospunt, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.2 Verlospunt stelt slechts de dienst van het in stand houden van de Database ter beschikking aan Opdrachtgevers en Professionals, alsmede de mogelijkheid dat de Professional door de Opdrachtgever wordt geselecteerd voor het uitvoeren van verloskundige werkzaamheden. Tussen Verlospunt en elke Gebruiker bestaat geen arbeidsovereenkomst, noch is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst, het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door middel van detachering, noch uitzending. Deze overeenkomst wordt gesloten met Haan Personeelsdiensten BV.

6.3 Verlospunt aanvaardt jegens elke Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door de Verloskundigen in de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden. Evenmin is Verlospunt aansprakelijk voor eventuele loonheffing of premieplicht die bij de Opdrachtgever ontstaat als gevolg van het aangaan van enige overeenkomst tussen de Gebruikers. De Professional beschikt, als hij/ zij werkt als ZZP’er over een geldige Var-WUO en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en vrijwaart Verlospunt, alsmede de Opdrachtgever ten behoeve van wie Verlospunt zulk hierbij bedingt, van alle aanspraken van het UWV en/of de Belastingdienst betreffende eventuele premievordering en Loonheffing in het kader van de sociale verzekeringswetten en de toepasselijke belastingwetten, indien UWV en/of Belastingdienst enige verzekeringsplicht van de Professional aanwezig acht.

6.4 Verlospunt zal zich maximaal inspannen om de Site en de Database online beschikbaar te houden. Mocht om welke reden dan ook de Site en/of de Database niet toegankelijk zijn, dan zal Verlospunt binnen één werkdag ervoor zorgen dat Gebruikers weer (gedeeltelijk) gebruik kunnen maken van de Site en/of de Database. Is het probleem niet binnen één werkdag op te lossen dan worden Gebruikers hierover ingelicht via de mail en/of zal er via de Site (mits mogelijk) gecommuniceerd worden wat de status is van het probleem.

6.5 Verlospunt geeft geen garanties met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers of prestaties van de Site.

6.6 Verlospunt kan niet garanderen dat de Opdrachtgever één of meer Professionals in de aangeboden krijgt die geschikt of beschikbaar is c.q. zijn voor Opdrachtgever.

6.7 Het risico op schade voortvloeiend uit door de Verloskundige verrichte werkzaamheden en/of zijn of haar aanwezigheid bij een Opdrachtgever, rust volledig bij de Professional of bij de Opdrachtgever, indien anders overeengekomen is.

6.8 Aansprakelijkheid kan niet worden verhaald op een partij die geen contract partij is.

Artikel 7 – Financiële afhandeling

Voor Professional is Verlospunt op dit moment gratis, mogelijk wordt dit in de toekomst aangepast. De Professional wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
Op dat moment kan de Professional zelf beslissen of hij/ zij een abonnement afsluit of niet.

Opdrachtgevers betalen een vergoeding voor het plaatsen van een vacature. Een dienst plaatsen op Verlospunt is op dit moment gratis.

7.1 Opdrachtgevers uit de eerste lijn betalen € 100,- voor het plaatsen van een vacature per factuur. Opdrachtgevers uit de tweede lijn betalen een vooraf overlegt verkooptarief (per uur) voor de betreffende Professional, excl. ORT, BTW en volledige reiskostenvergoeding a € 0,21 per km.

7.2 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor de Gebruikers worden bijgesteld.

7.3 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever  aan Verlospunt alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.4 Indien Verlospunt in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7.5 Mocht de Opdrachtgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Verlospunt het recht de toegang tot de mogelijkheden van Verlospunt (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Verlospunt per direct de samenwerking stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde gelden.

7.6 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient de Opdrachtgever terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, Verlospunt hiervan op de hoogte te stellen. Verlospunt zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst

8.1 De door de Opdrachtgever in de tweede lijn aangegane overeenkomst met Haan Personeelsdiensten BV geldt voor een duur van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.


Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Elke Gebruiker en Verlospunt is, gedurende de looptijd van deze algemene voorwaarden als ook na beëindiging/het einde daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

9.2 De Opdrachtgever en Professional mogen de Database niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke oproep.

9.3 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Verlospunt sprake is van schending van de verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudt Verlospunt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Opdrachtgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 Verlospunt bezit het intellectuele eigendom van de Site en alle software die hierbij betrokken is.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Verlospunt noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of anderszins worden aangewend door Gebruiker voor een ander doel dan als beoogd in deze overeenkomst. Gebruiker vrijwaart Verlospunt voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Gebruiker.

Artikel 11 – Overig

11.1 Verlospunt gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Verlospunt deze middelen gebruikt om mogelijk misbruik op te sporen.

11.2 Opdrachtgever staat er voor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Professional worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met samenwerking.

11.3 Verlospunt streeft naar een continue optimalisatie van haar diensten en dienstverlening. In dat kader behoudt Verlospunt zich het recht voor om het gebruik van de Site en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/ of nieuwe functionaliteiten.

11.4 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit. Dat geldt bij de keuze voor Opdrachtgevers en Professional.

Artikel 12 – Geschillenbeslechting

12.1 Op elke overeenkomst tussen Verlospunt en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Deze voorwaarden zijn door Verlospunt opgesteld en voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2021.